• +382 67 59 03 03

 • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Life has no replay

Fondacija Marija Kotri

Fondacija Marija Kotri je osnovana sa željom da sačuva uspomenu i sjećanje na Mariju Kotri koja je tragično izgubila svoj život u željezničkoj nesreći neposredno u blizini željezničke stanice u Nikšiću.

  Fondacija Marija Kotri teži da kroz svoje ciljeve i djelatnosti, djeci i mladima, pomogne da usvajaju i izgrađuju, primjenjuju i razmjenjuju stečeno znanje, da ovladaju veštinama u svrhu unapređenja i promocije svojih talenata, uz pokazivanje odgovornosti prema svom životu, životu drugih i životnoj sredini.

Donate With Love & Faith

–   Stvaranje uslova za pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj djece i mladih, u skladu sa njihovim uzrastom, razvojnim potrebama interesovanjima;

–   Razvijanje stvaralačkih sposobnosti, kreativnosti, estetske percepcije i ukusa kod djece i mladih;

–   Razvijanje motivacije za učenje kod djece i mladih, osposobljavanje za samostalno učenje, učenje i obrazovanje tokom cijelog života i uključivanje u međunarodne obrazovne i profesionalne procese;

–   Razvijanje i praktikovanje zdravih životnih stilova, svijesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbjednosti, potrebe njegovanja i razvoja fizičkih sposobnosti;

–   Djeci i mladima pomoći pri formiranju stavova, uvjerenja i sistema vrijednosti, razvoju ličnog i nacionalnog identiteta, poštovanju nacionalnih manjina i etničkih zajednica, drugih naroda, razvijanju multikulturalizma, poštovanju i očuvanju nacionalne i svjetske kulturne baštine;

–   Kod djece i mladih razvijanje svijesti o poštovanju rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, vjerske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti, poštovanju osoba sa invaliditetom, kao i djece i mladih ometenih u razvoju, njihovih prava i potreba;

–   Razvijanje svijesti kod djece i mladih, o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, ekološke etike i zaštite životinja;

–   Djeci i mladima pomoći pri sticanju znanja i vještina neophodnih za sticanje kvalitetnih znanja, vještina i stavova koji su svima neophodni za lično ostvarenje i razvoj, inkluziju i zaposlenje, i sticanje i razvijanje osnovnih kompetencija u pogledu komunikacije na maternjem jeziku, komunikacije na stranim jezicima, matematičke pismenosti i osnovnih kompetencija u nauci i tehnologiji, digitalne kompetencije, kompetencije učenja, međuljudske i građanske kompetencije i kompetencije kulturnog izražavanja;

–   Djeci i mladima pomoći pri osposobljavanju za donošenje valjanih odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja, sopstvenog razvoja i budućeg života;

–   Razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, osjećanja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad, kod djece i mladih.

Fondacija Marija Kotri zajedno sa školama i drugim institucijama, kao i sa svim ljudima dobre volje, kroz humanitarni rad, promociju darovite djece i mladih, njihovog stvaralaštva i kreativnosti, organizaciju edukativnih i kreativnih radionica, objavljivanjem knjiga i drugih publikacija, izradu i publikovanje dokumentarnih filmova i drugih video uredaka, za djecu i mlade, radi na osnaživanju i poboljšanju položaja djece i mladih, djece i mladih kao osoba sa invaliditetom, djece i mladih ometenih u razvoju, u našem društvu i državi.

 • 0
  Dvojezičnih knjiga
 • 0
  Slikovnica
 • 0
  Knjiga za slabovide
 • 0
  DAISY knjige
 • 0
  Literarnih konkursa "Mariji s ljubavlju"
 • 0
  Nagrađenih talentovanih đaka OŠ Olga Golović